Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum http://vpubnd.kontum.gov.vn/VanBanPhapLuat/qdqp29-19.pdf
1659/QĐ-TTg 19/11/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030".
847/QĐ-SGDĐT 06/08/2019 Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
763/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Xem chi tiết bản mô tả Tại đây).
1299/QĐ-TTg 03/10/2018 Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"
405/QĐ-UBND 22/08/2018 Quyết định Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018.
1876/QĐ-BGDĐT 21/05/2018 Quyết định Quyến định ban hành Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.
23/QĐ-PGDĐT 23/03/2018 Quyết định Quyết định ban hành quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
116/QĐ-UBND 01/03/2018 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2017.
15/QĐ-HĐXT 26/02/2018 Quyết định Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Ngọc Hồi năm 2017.
Trang 1 / 212»